SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
Nationellt Kretsloppsregister i Sverige AB

 

Kretsloppsregistret, som drivts av Sveriges Åkeriföretag via dotterbolaget Nationellt Kretsloppsregister i Sverige AB har lagts ned (i september 2007).

Huvudsyftet med databasen var att presentera ett enkelt system för uppföljning av transporter av farligt avfall, vilket i samband med miljöbalksutredningen framfördes som krav för att man skulle kunna slopa kommunernas möjlighet att själva bevilja sig ensamrätt till insamling och transport av farligt avfall.

Då nu regeringen har beslutat att slopa denna möjlighet, fr o m 2007-07-01, har syftet med databasen uppfyllts.

Sveriges Åkeriföretags webbplats